Tvångsäktenskap

I anledning av de föregående blogginläggen som handlar om äktenskapstvång mm vill jag dela med mig av ”sked-i-trosan”-rådet.

Det är naturligtvis bra om alla som känner någon som riskerar att bli bortgift mot sin vilja kan reagera och hjälpa den utsatta. Det är viktigt att polisanmäla kännedom om det planerade brottet liksom att göra en orosanmälan till socialtjänsten så att barnet kan bli omhändertagen enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Om den som vet eller tror att hen ska tvingas utomlands för att mot sin vilja bli bortgift lägger en tesked av metall i trosan så kommer metalldetektorerna att börja tjuta när hen går genom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Hen kommer då att bli närmare undersökt av en säkerhetsvakt som kommer att upptäcka att pipet indikerar att det finns något metallföremål i personens privata delar. Hen kommer då att föras in i ett avskilt utrymme för att undersökas närmare. Hen får då möjlighet att berätta för säkerhetspersonalen att hen ska föras utomlands för att mot sin vilja giftas bort och att hen såldes inte alls vill åka utomlands och på så sätt få hjälp att inte tvingas med på flygplanet.

Jag vet inte om det här rådet verkligen fungerar men det är värt att sprida det vidare och berätta för alla som finns i riskzonen att bli tvångsbortgifta.

Tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011, har ändringar som rör tvångsäktenskap och barnäktenskap gjorts äktenskapsbalken (se tidigare blogginlägg).

En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om det görs sannolikt att maken har tvingats ingå äktenskap eller om maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Även allmän åklagare har rätt att ansöka om äktenskapsskillnad för någon som tvingats gifta sig och socialnämnden har rätt att ansöka om äktenskapsskillnad för underårig som ingått äktenskap.

Vem prövar om äktenskap ska erkännas?

I första hand är det skatteverket samband med folkbokföringen som ska pröva om ett äktenskap ska erkännas i. Ett sådant beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Vissa äktenskap kan komma att prövas av Migrationsverket i samband med ansökan om uppehållstillstånd, eller som ovan nämnts i allmän domstol.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2014.

 

 

Tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som tidigare nämnts i bloggen, har ändringar som rör tvångsäktenskap gjorts äktenskapsbalken.

Möjligheten att erkänna tvångsäktenskap ska begränsas ytterligare.

Huvudregeln är att om ett äktenskap är giltigt i det land där det ingicks så ska äktenskapet också anses giltigt i Sverige. Enligt den tidigare lagen erkändes tvångsäktenskap om det fanns särskilda skäl. Enligt den nya lagen ska sådana äktenskap erkännas endast om det finns synnerliga skäl.

Fullmaktsäktenskap

I Sverige måste båda parter som vill gifta sig vara närvarade vid vigseln. I många länder kan dock människor ingå äktenskap genom att ge en fullmakt till någon person som kan närvara vid vigseln. Sådana fullmaktsäktenskap har tidigare erkänts i Sverige. Enligt den nya lagen ska fullmaktsäktenskap inte godkännas i Sverige om minst en av makarna vid tiden för vigseln hade anknytning till Sverige. Undantag ska kunna göras om det finns synnerliga skäl, dvs tydliga och mycket starka skäl för att erkänna ett sådant äktenskap. Exempel på fall då ett sådant äktenskap ska kunna godkännas är om parterna haft ett allvarligt och långvarigt förhållande och då båda två tillsammans, pga krig eller sjukdom eller liknande, inte kan närvara vid vigselakten. Det ska dock inte räcka med att båda makarna frivilligt har ingått fullmaktsäktenskap.