Surrogatmödraskap

I ett tidigare blogginlägg (se surrogatmödraskap) skrev jag om två män som betalade en amerikansk kvinna för att bli surrogatmamma till deras barn. En av männen var biologisk far till barnet. I en amerikansk domstol hade det fastställts att de båda männen var de enda legala föräldrarna till barnet och att surrogatmamman inte på något sätt betraktades som förälder till barnet.

Genom Svea hovrätts beslut erkändes den amerikanska domen och det fastställdes således att de båda männen var pappor till barnet som fötts av surrogatmamman.

De två papporna gjorde därefter en anmälan till Skatteverket för att registreras som vårdnadshavare till flickan. Skatteverket avvisade dock deras ansökan eftersom ”vårdnadshavarna” inte hade undertecknat ansökan och istället, på eget initiativ, registrerade Skatteverket surrogatmamman som mor och vårdnadshavare till flickan. Både männen och kvinnan överklagade beslutet. Förvaltningsrätten ändrade Skatteverkets beslut men Kammarrätten ändrade Förvaltningsrättens beslut och fastställde att Skatteverkets beslut var korrekt. Kammarrätten ansåg att det saknas stöd i svensk lag för att fastställa den amerikanska domen och att det därmed saknar betydelse vad Svea hovrätt hade kommit fram till. Kammarrätten konstaterade också att det inte fanns någon svensk dom som fastställt att de båda männen var vårdnadshavare (Svea hovrätt hade ju endast fastställt faderskapet).

Kammarrätten ansåg att svenska bestämmelser måste ligga till grund för registrering hos Skatteverket. Eftersom surrogatmamman var ogift när barnet föddes måste surrogatmamman enligt svensk lag betraktas som ensam vårdnadshavare till flickan och de båda männen kunde inte betraktas som vårdnadshavare utan endast som AP-relationer (annan person).

 

Två gifta svenska män ingick ett avtal med en amerikansk kvinna om att hon, mot betalning, skulle bli surrogatmamma åt deras barn. Kvinnan inseminerades med den ena mannens spermier.

En amerikansk domstol fastslog att både den man som var biologisk far till barnet och hans make skulle anses som ”legala” pappor.

Hovrätten i Sverige konstaterade inledningsvis att surrogatmödraskap inte är förenligt med vår lagstiftning och att det för närvarande saknas lagstiftning som reglerar surrogatmödraskap i Sverige.

Hovrätten fann dock att bara för att barnet fötts av en surrogatmamma kunde det inte innebära att mannen som hade bidragit med spermier inte kunde betraktas som barnets far, eftersom han ju faktiskt var barnets biologiska far. Vidare fann hovrätten att det skulle vara fel att inte erkänna den amerikanska domen vad avser den andra mannen eftersom han ju enligt svenska adoptionsregler skulle ha kunnat adoptera barnet om surrogatmamman hade gett sitt godkännande vilket hon ju hade gjort när hon undertecknade avtalet om surrogatmoderskapet.

Hovrätten förklarade därför att den amerikanska domen skulle gälla vilket innebar att de båda männen fick status som rättsliga pappor till barnet.