Haag-konventionen

Mamman och den sex-årige pojken flyttade, med pappans godkännande, till USA. Efter att ha bott där mindre än tre månader åkte pojken tillbaka till Sverige för att ha sommarumgänge med sin pappa. Under sommaren beslutade dock pappan att behålla sonen i Sverige och mamman ansökte därför i domstol att barnet skulle överflyttas till henne i USA enligt Haag-konventionen.

Hovrätten fann att det avtal som föräldrarna hade upprättat när mamman flyttade till USA var otydligt och motstridigt och det framkom klart inte att föräldrarna hade varit överens om var sonen skulle bo. Hovrätten fann därför att man inte kunde ta någon hänsyn till avtalet. Vidare konstaterade hovrätten att pojken var både svensk och amerikansk medborgare och att han hade bott i Sverige hela sitt liv, förutom den korta tiden i USA men sin mamma. Hovrätten fann också att pojken var väl integrerad, både i socialt hänseende och i familjehänseende, i Sverige. Med hänsyn till dessa omständigheter ansåg hovrätten att pojken hade sin hemvist i Sverige och att han således inte skulle överflyttas till USA.

Ett litauiskt par skilde sig och den litauiska domstolen bestämde att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam. Kort därefter tog mamman med sig barnen och flyttade till Sverige. Pappan ansökte enligt Haag-konventionen att återfå barnen.

Hovrätten fastslog att ett av barnen, 9-åringen, uttryckt att han inte ville flytta till sin pappa i Litauen men domstolen ansåg att eftersom han bara var nio år och inte mer moget för sin ålder än vad normalt 9-åringar är, så skulle ingen hänsyn tas till hans önskan.

Hovrätten konstaterade också att pappan hade haft kontinuerlig kontakt med barnen och att han hade varit aktiv för att få tillbaka dem till Litauen samt att han har utövat sin rätt att ta vård om dem och att han inte hade samtyckt till flytten till Sverige. Inte heller hade han gett sitt godkännande i efterhand. Flytten till Sverige var således att betrakta som ett olovligt bortförande. Hovrätten konstaterade vidare att risken för att ”rubba barnens trygghet för en tid” generellt sett inte talar för att barnen inte ska återföras till sin pappa enligt Haag-konventionen.

Hovrätten bestämde således att de två barnen ska hämtas och överlämnas till pappan genom polismyndighetens försorg i enlighet med bestämmelserna i Haag-konventionen.