Våldtäkt mot barn

En man visade stor förslagenhet och byggde under en längre tid upp förtroende hos fem flickor som han senare förgrep sig på. Mannen dokumenterade själv övergreppen i dagboksanteckningar och Excel-ark och skrev dessutom en del om övergreppen på Flashback. Mannen dömdes för ett fall av våldtäkt av normalgraden och två fall av grov våldtäkt mot barn. I de två grova fallen hade mannen använt visst våld och barnen var mycket unga. Han dömdes också för sexuellt ofredande av barn, då han bl a förmått de andra barnen att titta på under våldtäkterna. Han dömdes också för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Övergreppen pågick under flera år. Mannen dömdes till sju års fängelse och flickorna tillerkändes sammanlagt 820 000 kr i skadestånd.

Hovrätten dömde en man för våldtäkt mot sin 4-åriga dotter samt för sexuellt ofredande mot en annan målsägande. Samtidigt dömdes han också för ett sexuellt övergrepp mot sin nu vuxna dotter för det brott som han hade utsatt henne för när hon var i 4-årsåldern. Det brottet och andra liknande brott polisanmäldes i början på 1990-talet med förundersökningarna lades då ner. I samband med polisanmälan mot den nu 4-åriga dottern tog emellertid åklagaren upp även de gamla polisanmälningarna som gällde den äldre dottern. Åklagaren lyckades dock bara styrka ett av dessa brott.

Pappan dömdes till fyra års fängelse och de båda döttrarna tillerkändes ett skadestånd om 125 000 kr vardera.

En man dömdes för våldtäkt mot barn i tingsrätten. Flickan hade inte fyllt 15 år men mannen hävdade att han trodde att hon var äldre eftersom hon såg äldre ut.

I Sverige kallas vanligtvis inte barn under 15 år under till förhör under rättegången. Av den anledningen spelar man in polisförhöret med barnet och sedan visar man den filmen i rättegången.

Hovrätten friade, till skillnad mot tingsrätten, mannen från våldtäkt mot barn, därför att hovrätten fann att det var ”svårt att få en uppfattning av flickans kroppsutveckling” på filmen från polisförhöret och det fanns heller inte någon annan utredning i målet som styrkte att flickan inte såg äldre ut än 15 år

En arbetsgivare upptäckte barnpornografi i en arbetstagares dator och polisanmälde brottet. Polisen hittade senare ännu mer barnpornografi i mannens hemdator. Mannen själv producerat en del av den barnpornografin. Han hade under ca ett halvår förgripit sig på sina styvdöttrar, födda 2004 och 2007. Filmerna visade att han bl a hade penetrerat flickorna. Mannen själv uppgav att han hade trott att de sov men hade senare förstått att de hade varit vakna. Mannen dömdes till nio års fängelse för upprepade fall av grov våldtäkt mot barn och för grovt barnpornografibrott.

Mannen hade också delat med sig av sina inspelningar genom att låta en annan man titta på en del av övergreppen live via webkamera. Den mannen dömdes för medhjälp till grov våldtäkt mot barn och för grovt barnpornografibrott till fem års fängelse.

Ett intressant juridiskt problem diskuterades i dessa domar och det var frågan om våldtäkt ska betraktas som ett så kallat ”egenhändigt brott” för vilket endast ”utföraren” kan straffas. Många jurister diskuterade frågan och slutsatsen blev att det inte är bara ”utföraren” som kan straffas. I detta fall saknade dock frågan betydelse eftersom det här handlade om medhjälp och inte medgärningsmannaskap.

 

I samband med en idrottslektion fotograferade en femtonårig pojke en skolkamrats könsorgan. Åklagaren hade yrkat att pojken skulle dömas för kränkande fotografering men domstolen fann att det inte var möjligt att döma pojken eftersom fotograferandet inte hade skett i hemlighet (se lagen om kränkande fotografering). Inte heller var det möjligt att döma pojken för sexuellt ofredande eftersom han inte hade haft uppsåt att kränka sin skolkamrats sexuella integritet. Pojken dömdes dock till trettio dagsböter för ”vanligt” ofredande (inte sexuellt ofredande) eftersom gärningen ansågs vara en kännbar fridskränkning och integritetskränkande (dock inte sexuellt integritetskränkande).

En man förgrep sig flertal gånger oralt, vaginalt och analt på en sjuårig flicka. Mannen fick kontakt med flickan när hon var hemma hos honom och lekte med hans son. Övergreppen ägde rum i det så kallade ”soffrummet”, ett rum i källarplanet där mannen kunde låsa dörren. Mannen dömdes till sju års fängelse.

Hovrätten friade en 21-årig man som av tingsrätten dömts för våldtäkt. Anledningen till den friande domen var att hovrätten ansåg att man kunde sluta sig till att kvinnan inte ”var ointresserad av intim kontakt” eftersom hon var både alkohol-och drogpåverkad vid tillfället och eftersom hon hade lagt sig i sängen bredvid mannen. Vidare fäste hovrätten vikt vid att kvinnan anmälde våldtäkten först två månader senare och att någon stödbevisning därför inte hade kunnat säkras. Dessutom fann hovrätten att hennes berättelse var fragmentarisk, att hennes verklighetsuppfattning kunde ha varit förändrad pga berusningen och att det fanns ”stort utrymme för tvivel om mannens uppsåt”.

En 26-årig man bodde tillfälligt hos en vän. Efter en alkoholfylld kväll fick han kontakt med en 13-årig flicka genom vännens facebooksida. Flickan kom till lägenheten och de hade samlag. Mannen hävdade att han inte visste att flickan var 13 år. Domstolen ansåg att mannen i vart fall haft skälig anledning att anta att flickan var under 15 år, bl a därför att vännen, som han tillfälligt bodde hos, hade berättat för honom om flickans ålder. Mannen dömdes för våldtäkt mot barn till två års fängelse.

En 72-årig man dömdes för att ha våldtagit sin fru. En rättsmedicinsk undersökning visade att kvinnan hade omfattande skador i underlivet. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd och därmed stod hovrättens dom fast. Mannen dömdes till två års fängelse.

 

En 23-årig man tog via Skype kontakt med pojkar och vid flera tillfällen förmått dem att posera nakna och genomföra sexuella handlingar framför webkameran. Vidare utnyttjade mannen, som var idrottstränare, några av pojkarna (12-15 år) sexuellt. Mannen dömdes för en rad sexualbrott såsom våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering samt olaga hot. Mannen ådömdes ett långt fängelsestraff, fem år och sex månader, bl a därför att han hade haft en tydlig brottsplan när han hade använt sig av olika alias i internetkontakten med pojkarna. Det sammanlagda skadeståndet som mannen förpliktigades att betala uppgick till 430 000 kr.

En man misstänkte att hans särbo hade varit otrogen. Han genomförde därför en ”otrohetskontroll”. Därefter misshandlade han henne. Tingsrätten dömde honom till ett års fängelse för mindre allvarlig våldtäkt (6 kap 1 § 3 st BrB) och misshandel. Hovrätten som noterade att ”otrohetskontrollen” hade gått till på så sätt att mannen, när särbon böjde sig fram efter en filt, hade passat på att föra upp ett finger i underlivet på henne och samtidigt särat lite på hennes ben. Enligt hovrätten kunde inte de hot som mannen tidigare hade uttalat vara sammankopplade med att särbon ”tvingades tåla den sexuella handlingen”. Mannen dömdes således för olaga hot och sexuellt ofredande till åtta månaders fängelse och särbon tillerkändes ett skadestånd om 45 000 kr.

En 33-årig man dömdes för att ha tvingat in en 14-årig flicka i sin bil och för att ha fört in sina fingrar i hennes underliv. Stödbevisning fanns i form av internetkonversationer. Mannen dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn till fängelse två år och sex månader. Hovrätten sänkte straffet till två års fängelse därför att flickan inte hade utsatts för samlag och att det inte heller fanns några försvårande omständigheter som våld eller tvång. En domare var skiljaktig och ville fria mannen därför att han ansåg att de chattsamtal som hade ägt rum mellan mannen och flickan, och där våldtäkten beskrevs, skulle kunna ha varit sexuella fantasier snarare än verklighet.

En 45-årig man utsatte en flicka för hundratals olika grova sexuella brott under den tid hon var 12- 14 år gammal. Flickan hade gjort ett trovärdigt intryck och det fanns stödbevisning bl a i form av sms. Mannen dömdes till sju års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd på 445 000 kr.

 

En mamma till en sex-årig flicka blev allvarligt sjuk och bad därför en bekant till henne, en 58-årig man, att hjälpa henne med flickan. Vid dessa tillfällen förgrep han sig på flickan. Enligt flickan skedde övergreppen två gånger. Tingsrätten fann att flickans berättelse om det ena tillfället var alltför vagt för att räcka för en fällande dom.

Det andra tillfället däremot kunde flickan berätta om i förhör som enligt tingsrättens bedömning höll god kvalitet, förhörsledaren ledde henne inte mer än nödvändigt och flickan hade lätt för att berätta och vissa uppgifter kom spontant. Hennes uppgifter stärktes dessutom av läkarundersökning och DNA-analys. Flickan berättade att mannen bl a slickat henne i underlivet och stuckit in ett finger i hennes slida.

Tingsrätten fann att de sexuella handlingarna var jämförbara med samlag och dömde mannen för våldtäkt mot barn. Mannen dömdes även för barnpornografibrott. Han dömdes för de två brotten till två och ett halvt års fängelse.

Flickan tillerkändes 100 000 kr i skadestånd.

 

En 15-årig pojke och en 13-årig flicka inledde under hösten 2012 ett kärleksförhållande och hade i vart fall ett frivilligt samlag med varandra. Förhållandet avslutades då flickans föräldrar fick kännedom om förhållandet.

Lite senare inledde en annan 15-årig pojke och flickan ett kärleksförhållande med varandra och hade fyra frivilliga samlag med varandra. Även detta förhållande avslutades när föräldrarna fick kännedom om förhållandet.

Båda pojkarna gick, under den tid de hade förhållandet med flickan, i nian och flickan gick i sjuan i samma skola. Båda pojkarna kände således till att flickan var under 15 år och att det är förbjudet att ha samlag med någon som är underårig. Flickan hade inte ”uttryckt någon motvilja” mot de sexuella handlingarna och hade inte uppfattat dem som övergrepp.

Båda pojkarna åtalades. Tingsrätten ansåg att brotten var ”mindre allvarliga” och att pojkarna därmed inte skulle dömas för våldtäkt mot barn. Istället dömdes de för sexuellt utnyttjande av barn till ungdomstjänst. Tingsrätten pekade särskilt på att flickan, under hösten 2012, nyligen hade fyllt 13 år och var långt ifrån åldern för sexuell självbestämmande.

En av pojkarna överklagade domen till hovrätten. Den pojken hade precis fyllt 15 år vid gärningstillfället och enligt en utredning som presenterades för hovrätten, hade pojken varit sen i puberteten och var ”omogen och barnslig för sin ålder”. Hovrätten fann således att även om det var nästan två år mellan flickan och pojken så var skillnaden i mognad och utveckling inte så stor och därför kunde den sk ansvarsfrihetsregeln tillämpas . Hovrätten upphävde således tingsrättens dom och friade pojken.

 

Den 2 november 2013 skrev jag om en pappa som hade dömts bl a för ”kiss- och bajslekar” med sin dotter (se nedan). Pappan överklagade till hovrätten som sänkte fängelsestraffet från fyra år till tre år och sex månader.

Anledning till att han fick sänkt straff var för att han inte hade fullbordat samlag med sin dotter och inte penetrerat henne med sin penis eller något annat sätt. Han hade inte heller genom onani eller på annat sätt med eller utan flickans hjälp tillfredsställt sig i samband med brotten. Inte heller hade han använt våld eller hot.

Hovrätten fann dock att tingsrättens dom skulle fastställas vad gäller brottsrubriceringen (våldtäkt och sexuellt övergrepp mot barn). Hovrätten fann också att avseende skulle fästas vid att brotten hade pågått under en relativt lång period och att det fanns försvårande omständigheter eftersom brotten varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos ett litet barn i förhållande till en närstående person.

Vad gäller det barnpornografibrott som tingsrätten dömt honom för ansåg hovrätten att det var ett ringa brott med hänsyn till att bilderna inte visade särskilt unga barn eller barn som utsattes för våld eller tvång, inte heller hade mannen framställt bilderna för att sälja dem eller sprida dem vidare.

Det skadestånd till flickan som tingsrätten hade fastställt ansåg hovrätten skäligt (230 000 kr) särskilt som flickan utsatts för en synnerligen allvarlig kränkning då pappan utsatt henne för koprofagi (förtäring av exkrementer) och att hon utsatts för brotten under en lång tid och att det medfört ett utdraget lidande.

 

En pappa dömdes till fyra års fängelse för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Han hade utsatt sin dotter, vid flera tillfällen, under åren 2011-2013 för flera sexuella handlingar. Dottern, som var född 2002, hade bl a förmåtts att både kissa och bajsa i pappans mun och pappan hade slickat hennes underliv. Pappan bestred anklagelserna men medgav att han gillade ”kiss-och bajssex”. Att pappan hade sådana preferenser framkom bl a av barnpornografin som hittades hos honom.

Flickans berättelse var detaljrik och tillsammans med mammans vittnesmål och kunskapen om pappans sexuella böjelser fann tingsrätten att man kunde sätta tilltro till hennes berättelse. Flickan tillerkändes ett skadestånd på 230 000 kr.

 

« Äldre inlägg