Annat

Nu äntligen har lagen om framtidsfullmakter trätt i kraft.
En framtidsfullmakt innebär att en fullmaktsgivare kan ge fullmakt åt sin maka/e, sambo, barn, vän eller annan, att sköta om alla eller vissa ekonomiska angelägenheter och/eller personliga angelägenheter.
Att en fullmaktshavare har fullmakt att sköta om de ekonomiska angelägenheterna innebär t ex att hen kan byta fonder, flytta om pengar till mer lönsamma konton eller att sälja fastigheter/bostadsrätter.
Att en fullmaktshavare har en fullmakt att sköta om de personliga angelägenheterna innebär t ex att hen kan bestämma var fullmaktsgivaren ska bo eller vårdas.
Framtidsfullmakten kan börja användas först när fullmaktsgivaren har blivit VARAKTIGT BESLUTSOFÖRMÖGEN, dvs är så sjuk eller dement att hen inte är i stånd att fatta några beslut alls om sina ekonomiska eller sina personliga angelägenheter och det inte finns något hopp om att hen ska bli bättre och återfå sin förmåga att fatta beslut.
För att en framtidsfullmakt ska bli giltig måste vissa formkrav uppfyllas såsom att fullmaktsgivarens namnteckning måste bevittnas mm.
En framtidsfullmakt kommer att underlätta väsentligt för t ex en maka som vill flytta till en modern lägenhet och sälja den svårskötta villan som hon äger tillsammans med sin demente man som ju, pga sin demens, inte kan fatta beslut om att sälja villan. Om han hade gett henne en framtidsfullmakt medan han fortfarande var beslutsförmögen så hade hon haft rätt att sälja villan och flytta närhelst hon ville.
En framtidsfullmakt ska man naturligtvis inte ge till någon som man inte fullt ut litar på. Enligt min uppfattning är det lika viktigt att upprätta en framtidsfullmakt som det är att upprätta ett testamente.

När nu sexuellt ofredande diskuteras i alla media är det dags att damma av mitt gamla förslag som jag, för några år sedan, försökte få gehör för men som ingen var intresserad av att diskutera.

När någon utsätts för brott ligger det i allas intresse att brottet anmäls och att den som begått brottet döms för det. På så sätt finns det i alla fall en liten möjlighet att brottslingen inte begår något brott igen och att den som utsatts för brottet ska få upprättelse och kanske ett skadestånd.

För att gärningspersonen ska kunna dömas krävs det dock bevisning. Det är oftast pga brist på bevisning som förundersökningar läggs ner. Om alla tjejer (det är ju oftast tjejer som blir sexuellt ofredade) samlade in bevisning på alla sexuella ofredande som de är med om och sedan polisanmäler måste helt enkelt dessa brott prioriteras på alla polisstationer. Om det kommer in flera tjejer varje dag och polisanmäler killarna (det är säkert ofta samma killar som kommer att bli polisanmälda) så måste något hända på polisstationerna och tjejerna måste bli tagna på allvar.

Vad för slags bevisning behövs? För det första kan tjejer vittna för varandra. Ofta sker ju de sexuella ofredandena mot flera tjejer samtidigt eller så riktas det sexuella ofredandet mot en av flera tjejer som står i grupp. För det andra kan, om tjejerna, när de ser de killar som de misstänker kommer att sexuellt ofreda dem, förbereda sina smartphones och filma det sexuella ofredandet eller spela in det sexuella ofredande på ljudfil, och då kommer de att ha utmärkt bevisning att visa upp för polisen. Om tjejerna skulle vara rädda för att spela in killarna öppet så går det ju alltid att både filma och spela in ljud i smyg utan att den som blir inspelad märker något.

Låt oss hoppas att alla tjejer vågar (och tar sig tid) att polisanmäla varje sexuellt ofredande och att vi så småningom får en värld fri från sexuella ofredanden !

 

 

Stockholms stad anordnar varje år Krutondagen och i år var temat ”Hedersrelaterat våld med fokus på särskild utsatthet”.

Juno Blom hade under förra året uppdrag som särskild utredare för regeringens utredning ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” (SOU 2015:55). Under Krutondagen föreläste hon om partnervåld i hederskontext.

Mariet Ghadimi forskar på ungdomars attityder om sexualitet och ungdomars livsutrymme, och hon är också verksamhetschef för organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS) som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och med stöd för ungdomar som utsätts för våld och begränsningar i sin vardag. Hennes fokuserade under Krutondagen på hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Anneli Svensson, var en av dem som startade RFSL:s nationella brottsofferjour och erbjuder idag psykoterapi för bl a personer som har erfarenheter av våld eller problem kopplat till sexuell läggning och/eller könsidentitet. Anneli föreläste om HBTQ och heder.

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, pratade om intersektionalitet och hedersrelaterat våld.

Sammantaget var det en mycket givande dag med mycket lärorika och intressanta föredrag. Det är fantastiskt att se att så många arbetar så väl för att hjälpa människor som lever i en miljö med hedersrelaterade värdegrunder och oskuldsnorm.

Jag önskar dock att vi kunde använda ett annat namn än ”hedersvåld” för det ligger ju inte, enligt vårt sätt att se det, någon heder i det. Varför inte införa begreppet ”ohedersvåld”?

 

 

Wonsa arbetar för att stärka och hjälpa människor som utsatts för sexuella övergrepp genom psykologiska behandlingar, forskning och kunskapsspridning. Den första kliniken där utsatta kan få professionell hjälp har öppnat i Gamla Stan i Stockholm.

Jag har fått den stora äran att bli Wonsas juridiska rådgivare.

Gå in på hemsidan och läs mera: www.wonsa.se

.

Många barn lever med skyddade personuppgifter. Ofta har barnet tvingats fly från sitt hem tillsammans med sin mamma därför att mamman och/eller barnet har hotats av pappan. Ofta sker flykten snabbt och ibland under kaotiska förhållanden. Många gånger glöms barnets behov bort p g a den mycket stressade situationen som mamman och barnet befinner sig i.

Brottsoffermyndigheten har nu tagit fram två broschyrer. Den ena riktar sig till föräldrar och ger råd om hur man som förälder kan underlätta för barnet att leva med skyddade personuppgifter. Den andra riktar sig direkt mot barnet/ungdomen och innehåller information om hur det är att leva med skyddade personuppgifter. Det är viktigt att alla föräldrar och barn som lever med skyddade personuppgifter får ta del av dessa broschyrer.

Broschyrerna går att ladda ner på http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer.

Målgruppsanpassad information om att vara ung och leva med skyddade personuppgifter finns också på http://www.jagvillveta.se

Den som döms för brott ska betala en avgift till Brottsofferfonden. Den 1 februari höjdes avgiften från 500 kr till 800 kr.

Dessutom höjdes avgiften för den som avtjänar sitt straff med elektronisk fotboja från 50 kr per dag till 80 kr per dag, dock högst 900 kr för hela perioden.

 

En kvinna somnade på soffan på en efterfest hos en man. Hon vaknade av att han rörde vid hennes underliv. Han hade också klippt/skurit sönder hennes body, strumpbyxor och trosor i grenen. Mannen förnekade brott och uppgav att han inte hade några minnesbilder av natten pga att han hade varit så berusad.

Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt till två års fängelse. Hovrätten ändrade dock domen därför att kvinnan hade visserligen lämnat tillförlitliga uppgifter om att mannen hade berört hennes könsorgan, men hon hade inte lämnat tydliga uppgifter om att han hade penetrerat henne med sina fingrar. Hovrätten fann att kvinnan inte var säker på om mannen hade penetrerat henne med sina fingrar. Hovrätten uppfattade hennes berättelse som att hon själv verkade ha dragit slutsatsen att mannen hade penetrerat henne när hon sov. Eftersom kvinnan ”bara” antagit att mannen hade penetrerat henne kunde han inte dömas för våldtäkt eftersom den sexuella handlingen inte kunde jämföras med samlag. Den handling mannen hade begått mot henne bedömdes därför vara sexuellt tvång. Hovrätten ansåg dock att det rörde sig om att allvarligt brott eftersom handlingen hade utförts på en sovande, skyddslös kvinna och eftersom han hade klippt eller skurit upp tre lager av hennes kläder.

Mannen dömdes för sexuellt tvång till fängelse i åtta månader och kvinnan tillerkändes ett skadestånd på ca 58 000 kr.

 

En pappa begärde att få ut sin dotterns journalanteckningar (från hälso-och sjulvården) i sin helhet. Som skäl för att få ut dem uppgav han att han behövde dem för att kunna fullgöra sin uppgift som vårdnadshavare. Huvudregeln är att en vårdnadshavare har rätt att få ut journalanteckningar som rör barn som hen har vårdnaden om men i detta fall fick pappan avslag på sin begäran. Anledningen till att han inte fick ut journalanteckningarna var att dottern var tonåring och att hon därmed själv disponerar över sekretessen och således har rätt att själv avgöra om pappan skulle få ut journalen eller inte. Enligt kammarrätten stod det klart att de begärda uppgifterna inte kunde röjas utan att dotterns eller någon närstående till henne lider men.

 

Med hopp om att mina blogginlägg under 2014 ska vara lite mer upplyftande än vad de varit hittills önskar jag er alla ett riktigt gott nytt år 2014 utan våld, hot och övergrepp.

« Äldre inlägg