Rättsskydd, rättshjälp etc.

Arvoden

Privatpersoner kan oftast få hjälp att bekosta del av ombudskostnaderna via rättsskyddsmomentet i sin hemförsäkring eller via rättshjälp hos rättshjälpsmyndigheten. 

Vi hjälper dig att ansöka om dessa förmåner om förutsättningarna för detta finns.

 

Rättsskydd

Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar. Om du är berättigad rättsskydd kan du få ersättning för del av dina ombudskostnader ur rättsskyddsmomentet i din försäkring. Självrisken är normalt på 20–25 procent. Vilka rättsliga tvister som täcks av rättsskyddet framgår av dina försäkringsvillkor. Familjerättsliga ekonomiska tvister såsom bodelningar ingår oftast inte. Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsmomentet är vårdnads-, boende- och umgängestvister och andra tvister mellan privatpersoner.

 

Rättshjälp 

Rättshjälp syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt. 

För att rättshjälp ska kunna beviljas krävs att du fått en timmes rådgivning hos en advokat eller jurist. Den första timmen måste du betala själv. Om du har en årsinkomst som understiger 75 000 kr kan du få en så kallad "nedsatt rådgivningsavgift" som innebär att du betalar hälften av rådgivningsavgiften och rättshjälpsmyndigheten betalar den andra hälften.

Rättshjälp beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten. För att beviljas rättshjälp får din inkomst inte överstiga 260 000 kr/år efter avdrag för kostnader för hemmavarande barn m.m. Du får inte heller ha förmögenhet eller andra tillgångar av betydande värde. En individuell bedömning görs i det enskilda fallet. Den som beviljas rättshjälp får själv betala mellan 2-40 % av ombudskostnaden. 

Du kan få mer information om rättsskydd och rättshjälp via Domstolsverkets hemsida

 

Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

Om du blivit utsatt för brott har du ofta rätt till bistånd av jurist eller advokat kostnadsfritt. Du har själv rätt att välja vem du vill ha som ditt målsägandebiträde. Det är bra om du redan vid polisanmälan talar om vilken advokat du vill ha som målsägandebiträde.