Länkar

Nedan finns länkar med anknytning till advokatbyråns verksamhetsområden:

 

Vårdnads-, boende- och umgängestvister och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relationer

UNIZON (f.d. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) är en riksorganisation för kvinno-och tjejjourer och andra föreningar/organisationer som arbetar för att motverka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i nära relationer. På UNIZONs hemsida finns adresser och telefonnummer till alla jourer och föreningar/organisationer som är medlemmar i UNIZON. På hemsidan återfinns också texter som utformats i samarbete med advokat Barbro Sjöqvist om de olika sexualbrotten, om rättegångsförfarande, hur man skiljer sig och annan information om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor med mera.

ROKS (Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige). Här finns bland annat adress och telefonnummer till alla kvinnojourer som är medlemmar i ROKS.

1000 Möjligheter är en ideell förening som vilar på feministisk grund och som arbetar för jämställdhet. Föreningen arbetar med att stötta och stärka tjejer, killar och transpersoner.

Stockholms tjejjour vänder sig till alla som identifierar sig som tjejer. Man kan chatta med någon på jouren eller ringa om man är ledsen, ensam, utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier, eller om man har funderingar kring kroppen.

Indra tjejjour vänder sig till tjejer som utsatts för våld, sexuellt våld, som har det jobbigt hemma, tufft i skolan eller behöver lite stöd och pepp. Chatten är öppen på onsdagar och söndagar.

Alla Kvinnors Hus verkar för att stödja kvinnor som är utsatta för våld, hot, våldtäkt och misshandel. Här finns rådgivning, stödsamtal, telefonjour, juridisk rådgivning och skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn.

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuka.

Barn- och ungdomspsykiatri inom Stockholms läns landsting
Här finns information om de olika mottagningarna. Därutöver finns det bland annat en frågelåda och ett diskussionsforum.

Brottsofferjourernas riksförbund består av drygt 110 lokala brottsofferjourer (BOJ) som täcker landets samtliga polisdistrikt. Brottsofferjouren är en ideell förening, religiöst och partpolitiskt obunden.
Brottsofferjourerna erbjuder kostnadsfritt:
· Någon att tala med
· Råd och stöd
· Hjälp i samband med kontakt med myndigheter och försäkringsbolag
· Stöd i samband med rättegång

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.

Brottsförebyggande rådet
Fakta om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld.

Nationellt centrum för kvinnofrid är en kunskapsbank om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i tvåkönade relationer.

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld som bl a erbjuder stöd och skydd till utsatta för hedersrelaterat våld.

Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn och unga och familjer som på olika sätt upplever svårigheter i livet.

Polisen

 

Sexuella övergrepp

RSCI (Riksföreningen stödcentrum mot incest) Föreningens viktigaste uppgifter är att ge stöd och hjälp åt kvinnor som varit med om sexuella övergrepp i barndomen. Föreningen erbjuder personliga samtal och olika möjligheter till bearbetning, både i självhjälpsgrupper och ledarledda grupper.

Wonsa (World of no sexual abuse) På Wonsa bedrivs forskning och utbildning. Det finns tillgång till både läkare och psykologer som är specialicerade på människor som utsatts för sexuella övergrepp.

Hopp Stockholm stöder kvinnor, män och transpersoner över 18 år som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen eller som vuxna. Hopp erbjuder både gruppsamtal och enskilda samtal.

Föreningen Storasyster är en förening som med alla möjliga medel vill främja en nollvision mot sexuella övergrepp i samhället genom att erbjuda ett personligt stöd till utsatta.

Rädda Barnen ska arbeta för att de intentioner som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas. Rädda Barnen verkar i Sverige och utomlands och arbetet är inriktat på att påverka och förändra samhället för barnets bästa.

ECPAT Sverige arbetar för att förändra attityder och väcka debatt och opinion mot barnsexhandeln.


Hyresrätt

Hyresnämnden
Om en hyresvärd och en hyresgäst inte kan komma överens i en fråga som rör hyresförhållandet, kan endera parten - eller båda - vända sig till hyresnämnden.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster.

Fastighetsägarna
Intresseorganisation för fastighetsägare.

 

Grekland

Ditt Grekland
Här finns länkar till media, städer, grekiska söktjänster m.m.

Övrigt

Domstol
Här finner du mycket information om hur domstolar fungerar samt hittar olika blanketter.

Lagrummet är en gemensam ingångssida för det offentliga rättsinformationssystemet.

Sveriges Advokatsamfund
På webbplatsen finns Advokatsamfundets "Vägledande regler om god advokatsed". Här finns också nyhetsbrevet Advokatnytt och en nätupplaga av tidskriften Advokaten.