Om de anställda

Advokat Rebecca Lagh

Rebecca Lagh började arbeta som biträdande jurist på Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB 2007. I april 2011 blev Rebecca Lagh advokat. Efter juristexamen, 2003, fick Rebecca Lagh anställning på Försäkringskassan och därefter på Skatteverket innan hon 2006 anställdes på en juristfirma där hon arbetade huvudsakligen med vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Rebecca Lagh arbetade även ideellt på kvinnojouren Stina i många år och hon är mycket intresserad av frågor som rör våldsutsatta kvinnor och barn. Hennes erfarenheter från kvinnojoursarbete har gett henne stor kunskap om kvinnor och barn som utsätts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer. Kvinnojoursarbetet har också bidragit till att Rebecca Lagh har mycket god kompetens och erfarenhet av att möta människor från olika kulturer och med utländsk härkomst.

Rebecca Lagh arbetar huvudsakligen med svåra vårdnads-, boende- och umgängestvister och som målsägandebiträde, särskild företrädare och bodelningsförrättare. Rebecca Lagh upprättar också bodelningar, bouppteckningar, äktenskapsförord och testamenten.

Advokat Barbro Sjöqvist

Barbro Sjöqvist läste under 1970-80- talet på Arestotelean University i Thessaloniki i Grekland och fick 1981 en Bachelor of Art i konst och arkelogi. Barbro Sjöqvist bodde sammanlagt sju år i Grekland och lärde sig då det grekiska språket både i tal och skrift. Under sina utlandsår fick Barbro Sjöqvist god erfarenhet av att vara invandrare och har därför mycket stor förståelse för hur svårt det kan vara att anpassa sig till annat lands språk och traditioner.

När Barbro Sjöqvist återvände till Sverige började hon läsa juridik på Uppsalas och Stockholms universitet och blev klar med sin examen 1989. Under sin studietid arbetade hon på Mariefredsanstalten och på dåvarande Skyddskonsulenten (numera Frivården) i Bromma och Kista. Genom dessa anställningar erhöll Barbro Sjöqvist en god insikt i hur kriminalvården fungerar och lärde sig mycket om brott och ondska men också om hur många av de kriminella själva hade blivit utsatta för grymheter och lidande.

Under senare delen av1980-talet var Barbro Sjöqvist även verksam i juristjouren på Alla Kvinnors Hus, den då största kvinnojouren i Sverige. I juristjouren kom Barbro Sjöqvist i kontakt med kvinnor och barn som utsatts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer. Barbro Sjöqvist berördes djupt av de livsöden hon fick ta del av och har alltsedan dess arbetat med att företräda kvinnor och barn som far illa.

Under 1989-1992 arbetade Barbro Sjöqvist på Hyresgästföreningen i Stockholm. Där företrädde Barbro Sjöqvist hyresgäster i tvister mot hyresvärdar och förhandlade hyror. Barbro Sjöqvist arbetade till största delen med hyresgäster som bodde i Stockholms innerstad.

När Barbro Sjöqvist 1992 blev erbjuden en tjänst på en dåvarande juristfirma, som efter en kort tid blev advokatbyrå, var det naturligt för Barbro Sjöqvist att fortsätta att företräda kvinnor och barn som far illa och även hyresgäster.

När Barbro Sjöqvist blev ledamot i Sveriges advokatsamfund 1997 blev hon också delägare i advokatbyrån som då fick namnet Advokatbyrå Flemström & Sjöqvist HB. 2004 startade Barbro Sjöqvist en egen advokatbyrå under det nuvarande namnet Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB. 2005 flyttade advokatbyrån till Swedenborgsgatan 24 på Södermalm där advokatbyrån alltjämt är belägen.

Barbro Sjöqvist arbetar huvudsakligen med vårdnads,- boende- och umgängesmål samt som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som bodelningsförrättare. Barbro Sjöqvist upprättar också bodelningar, bouppteckningar, äktenskapsförord samt åtar sig övriga uppdrag gällande arvsrätt och bostadshyresjuridik.

Advokat Sanna Knutsson

Sanna Knutsson blev klar med sina juridikstudier 2013. Under sin studietid tillbringade Sanna Knutsson, som utbytesstudent, ett år vid Berkeley College i New York och hon fick då erfarenhet av att vara utlänning i ett främmande land. Hon finslipade också sin engelska till perfektion och fick en god inblick i det amerikanska rättssystemet.

Hemma i Sverige arbetade Sanna Knutsson ideellt som vittnesstöd och fick då mycket erfarenhet av hur man bäst kan hjälpa och stödja både målsäganden och vittnen. Den erfarenheten har Sanna Knutsson stor nytta av när hon träffar våra klienter och vittnen som är oroliga inför rättegångar.

Innan Sanna Knutsson började arbeta på Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB i april 2014 vikarierade hon i olika perioder på regeringskansliet, Arbetsdepartementet, och fick där erfarenhet av lagstiftningsarbete.

Sanna Knutsson är styrelseledamot i FN-föreningen Stockholm, ett uppdrag som hon gläds över eftersom hon där får möjlighet att påverka kvinnors och barn utsatta situation i världen.  

Sanna Knutsson arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och företräder kvinnor och barn som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i vårdnads-, boende- och umgängesmål. Sanna Knutsson – liksom alla vi andra på advokatbyrån – är angelägen om att erbjuda klienterna stort personligt engagemang, omsorg och god service.

Jur. kand. Sandra Kitlas

Sandra Kitlas avlade sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016 med fördjupning inom rättspsykologi och civilrätt, särskilt barnrätt. Sandra gjorde praktik på Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB inom ramen för sitt examensarbete som hon skrev om vårdnadstvister och tingsrättens bedömning av kriteriet ”barns behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar”. Sandra fick anställning på Advokatbyrå Barbro Sjöqvist i anslutning till sin examen.

Sandra har ett stort engagemang för juridiska frågor kring kvinnor och barn. Under studietiden var hon aktiv i föreningen TRIS som har målsättning att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. På TRIS kom hon i kontakt med tjejer som lever med hedersproblematik inom familjen och hon stöttade tjejerna i deras skolgång/utbildning.

Under studietiden genomgick Sandra även en vittnesstödsutbildning som bland annat innefattade kunskap om brottsutsatta men även bemötandefrågor. Som vittnesstöd vid Uppsala tingsrätt gav hon stöd åt såväl målsäganden och vittnen som kände oro inför och efter huvudförhandling.

Förutom svenska och engelska talar Sandra flytande polska. Hon har studerat en termin juridik vid University of Warsaw vilket bidrog till både språkutveckling och kunskap om hur det polska rättssystemet fungerar. I Warszawa praktiserade Sandra även hos Polens ombudsman (närmast Justitieombudsmannen) där hon arbetade med fall rörande kränkning av enskildas medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Sandra Kitlas arbetar som offentligt biträde i migrationsärenden, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och företräder kvinnor som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Jur. kand. Linnea Sveds

Linnea Sveds tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2016. Under hennes sista år läste hon fördjupningskurser inom straffrätt och migrationsrätt. Hennes examensarbete behandlade kvinnor som utsatts för våld under tiden de ansökt om uppehållstillstånd med anknytning till en i Sverige bosatt man. Linnea började som praktikant på Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB våren 2016 och har efter sin examen arbetat som biträdande jurist vid byrån.

Under sin studietid arbetade Linnea ideellt som vittnesstöd vid Uppsala tingsrätt. Där agerade hon som en trygghet för de personer som skulle vittna samtidigt som hon fick en god inblick i rättsprocessen. Under tre år arbetade hon även extra som kriminalvårdare på ett häkte i Stockholm. Hon arbetade främst på en avdelning för personer misstänkta för relationsvåld och sexualbrott. Där mötte hon dagligen personer som misstänkts för brott. Av arbetet fick hon inblick i en del av de bakomliggande orsakerna till att vissa begår brott samt kunskaper kring den straffrättsliga processen.

Linnea är även engagerad inom migrationsrättsliga frågor och arbetar extra som god man åt ensamkommande flyktingbarn i Uppsala. Det arbetet har gett henne en god inblick i flyktingars utsatta situation och det migrationsrättsliga systemet. Dessa frågor ligger henne därmed varmt om hjärtat. Hon har under tiden som god man även tagit nybörjarkurser i det persiska språket.

Linnea Sveds arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och företräder kvinnor som utsatts för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld i vårdnads-, boende- och umgängestvister och som offentligt biträde i migrationsärenden.